Umów się na wizytę 500 801 004
poniedziałek – piątek 8:00 – 19:30

Klauzula dla klienta

Klauzula dla klienta

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, przy Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:
  – SZPZLO Warszawa – Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02 – 353 Warszawa,
  – e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług.
 4. Odbiorcami danych będą podmioty świadczące SZPZLO usługi w zakresie IT.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
  – prawo do sprostowania  danych osobowych,
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji umowy.